การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม1 : ประเภทหัว เหง้าและราก และเรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม2 : ประเภทใบ ส่วนเหนือดิน และทั้งต้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตส์ริช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี

           การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 1 : ประเภทหัว เหง้า และราก และเรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 2 : ประเภทใบ ส่วนเหนือดิน และทั้งต้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตส์ริช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
                 
                  เอกสารดาวน์โหลด
                - รายละเอียดโครงการฯ
                กำหนดการ
                 - แบบตอบรับ
 
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน