การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตไก่เนื้อ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

            การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตไก่เนื้อ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
              
               เอกสารดาวน์โหลด
             - กำหนดการ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน