การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วเขียว ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จ. นนทบุรี

           การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วเขียว ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช  คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จ. นนทบุรี
              
              เอกสารดาวน์โหลด            
             - กำหนดการ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน