[27 มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์รูปแบบ Motion Graphic เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

            ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์รูปแบบ Motion Graphic เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.