[27 มิ.ย.61] ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         ประกาศราคากลางโครงการ เรื่อง จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.