[6 ก.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ "วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่10 รายไตรมาส ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561"

             ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ "วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่10 รายไตรมาส ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561" [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.