[ เอกสารการประกอบการสัมมนา ] เรื่อง “การควบคุมความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น” ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับ Kitakyushu International Techno-cooperative Association (KITA) และ Kitakyushu Japan Agricultural Cooperatives (JA)" ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การควบคุมความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น” ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมความปลอดภัยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการส่งเสริมความปลอดภัยอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยไปญี่ปุ่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
 
                ทั้งนี้ มกอช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 
                เอกสารในการสัมมนา  สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

                1.  โครงสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารและสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น
                     ดาวน์โหลด ]

                2.  มาตรการควบคุมความปลอดภัยในสินค้าเกษตรโดยสหกรณ์การเกษตร
                     [ ดาวน์โหลด ]

                3.  สู่แดนอาทิตย์อุทัยส่งออกง่ายสไตล์ 4.0
                     [ ดาวน์โหลด ]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.