[5 ก.ค.61] ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.