การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มสาหร่ายทะเล และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

               นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มสาหร่ายทะเล และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ใน เรื่องดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ อยู่ในแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ