การสัมมนา “การควบคุมความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA “ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

              นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การควบคุมความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA “ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น บทบาทของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานด้านการเกษตรให้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอย่างปลอดภัยตลอดห่วงโซ่สินค้า ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ