[3ก.ค.61] ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับภาษาไทย จำนวน 16 เรื่อง

               ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์มาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับภาษาไทย จำนวน 16 เรื่อง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช.