[27 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์รูปแบบ Motion Graphic เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

           ประกาศราคากลางโครงการ  จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์รูปแบบ Motion Graphic เผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร [รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.