[12 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานและระบบการผลิต GAP และ Organic พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

          ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์คู่มือการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานและระบบการผลิต GAP และ Organic พิมพ์ครั้งที่3 (ฉบับปรับปรุงใหม่) [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.