[15 มิ.ย.61]ประกาศราคากลางโครงการ จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และบทบาทภาระกิจ มกอช.

                ประกาศราคากลางโครงการ จ้างจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และบทบาทภาระกิจ มกอช.  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

 

ที่มา : กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช.