การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มสาหร่ายทะเลและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน วันที่ 2 ก.ค. 61 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มสาหร่ายทะเลและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน วันที่  2 ก.ค. 61 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

                 เอกสารดาวน์โหลด
                  - โครงการสัมมนาดาวน์โหลด ]
                  - กำหนดการสัมมนา  ดาวน์โหลด ]
                  - แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา  ดาวน์โหลด ] 
                  - แบบเสนอข้อคิดเห็น  ดาวน์โหลด ]
                  - (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ  ดาวน์โหลด ]
                  - (ร่าง) แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ  ดาวน์โหลด ]

 

ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน