คำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

                คำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. [ 21 มิ.ย. 61 ]