มกอช. จัดสัมมนาแจงผู้ประกอบการไทยเข้าใจกฎระเบียบ EU สร้างความเข้มแข็งป้องกันปัญหาส่งออกสินค้าไทย

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) จัดสัมมนา “กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (Official Controls Regulation : OCR) ในสหภาพยุโรป (EU) และกฎระเบียบการติดฉลากอาหาร (Food and Nutrition Labelling)” โดย นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ มกอช. เป็นประธาน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

               การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และเผยแพร่กฎระเบียบดังกล่าวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปสหภาพยุโรป เพื่อแก้ไข/ป้องกันการเกิดปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในอนาคต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนและการควบคุมตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ทั้งยังลดภาระการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก