OIE ประกาศบราซิลเป็นประเทศปลอดโรคมือเท้าเปื่อยแล้ว!

          องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health: OIE) ได้ประกาศให้บราซิลเป็นประเทศปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease: FMD) ด้วยการฉีดวัคซีนแล้ว โดยประเทศยังไม่ได้ปลอดจากโรคดังกล่าว แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ บราซิลได้วางแผนการที่จะทำให้บราซิลทั้งประเทศปลอดโรคดังกล่าวโดยไม่ใช้วัคซีนภายในปี 2563 (2023) แล้ว

          การส่งออกเนื้อวัวของบราซิลถูกจำกัดในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลถึงโรคดังกล่าว ทำให้หลายประเทศจำกัดหรือระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิล ดังนั้น การประกาศครั้งนี้ขององค์การ OIE จึงเป็นการเปิดตลาดการส่งออกเนื้อวัวของบราซิลอีกครั้ง

 

ที่มา: independent.ie สรุปโดย: มกอช. (11/06/2561)