FSIS เรียกคืนเนื้อวัวบดเหตุปนเปื้อนเศษพลาสติก

                กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture: USDA) ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อวัวบดปรุงสำเร็จแช่แข็งจากผู้ประกอบการรายหนึ่งในรัฐเท็กซัสเพื่อใช้ในโปรแกรมอาหารกลางวันโรงเรียนแห่งชาติ (Foods for the National School Lunch Program) และพบว่ามีผู้บริโภคร้องเรียนถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการปนเปื้อนของเศษพลาสติกสีขาว
                หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารและบริการตรวจสอบของสหรัฐฯ (Food Safety and Inspection Service, FSIS) จึงได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากถึง 34,000 ปอนด์ (15,422 กิโลกรัม)
ที่ผลิตขึ้นในช่วงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 อย่างไรก็ตามยังไม่พบผู้ป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว
                ทั้งนี้หน่วยงาน FSIS จะติดตามผลการเรียกคืนสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลงเหลือจำหน่ายในท้องตลาด อีกทั้งยังมีความกังวลว่าอาจมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลงเหลืออยู่ในโรงเรียนต่างๆและในมือของผู้บริโภคจึงแนะนำไม่ให้บริโภค และทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นเสีย

ที่มา: fsis.usda.gov สรุปโดย: มกอช. (11/06/2561)