มกอช. กรมการข้าว พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจประเมิน GAP ข้าว

               นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิ (มกษ.4400-2552)และ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว (มกษ.4401-2551) รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7 ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

                การอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการรฝึกอบรม จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมการข้าวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบควบคุมภายใน รวมถึงเทคนิคต่างๆในการตรวจประเมิน ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินข้าวหอมมะลิและข้าวทั่วไปให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ส่งผลให้ระบบการผลิต