โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดกระดุม ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

              สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดย สำนักกำหนดมาตรฐาน (สกม.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดกระดุม ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
               
 
 
 
 
มกอช.