โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลัเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าว ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

              สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดย สำนักกำหนดมาตรฐาน(กสม.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลัเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าว ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
               
 
 
 
 
มกอช.