สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จับมือ 8 มหาวิทยาลัยดัง ลงนาม MOU สร้างผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ในระดับมหาวิทยาลัย

               25 พ.ค.61 : นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ มกอช. พร้อมด้วย รศ.เกศนี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ รองคณบดีคณะคณะเทคโนโลยีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ในระดับมหาวิทยาลัย ณ สำนักงาน มกอช.

             ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ในระดับมหาวิทยาลัย สร้างอาชีพใหม่แก่นิสิตนักศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ตรวจประเมิน และขยายโอกาสทางการค้าให้คล่องตัวก้าวไกลมากยิ่งขึ้น