[25 พ.ค. 61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

                (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณยาสัตว์ตกค้างของตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 
                เอกสารเพิ่มเติม
                - ประกาศราคากลาง
[ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) ประกาศประกวดราคา [ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) เอกสารประกวดราคา  [ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) TOR  [ ดาวน์โหลด ]