[24 พ.ค.61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

           ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ที่มา : มกอช.