การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ (การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มกษ.6401-2558) ณ รร.รามาการ์เด้น

               นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ (การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มกษ.6401-2558) ณ รร.รามาการ์เด้น