[15 พ.ค.61] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณยาสัตว์ตกค้างของตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างและปริมาณยาสัตว์ตกค้างของตัวอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [รายละเอียดเพิ่มเติม]

ที่มา : มกอช.