โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปศุสัตว์อินทรีย์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

              สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดย สำนักกำหนดมาตรฐาน(กสม.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปศุสัตว์อินทรีย์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

               - รายละเอียดโครงการฯ
               - กำนดการสัมนาฯ