โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

              สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดย สำนักกำหนดมาตรฐาน(กสม.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
           - รายละเอียดโครงการฯ
           - กำหนดการสัมมนาฯ