(เอกสารการประกอบการอบรม) หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินการรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ. 4402-2553) ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

       หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินการรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ. 4402-2553) ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี 

       เอกสารการประกอบการอบรม
         1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Maize) 
ดาวน์โหลด

         2.ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.)
ดาวน์โหลด

         3.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การตรวจประเมินแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) 
ดาวน์โหลด 

        
4.การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบกลุ่ม
ดาวน์โหลด

        
5.การรับรองระบบงาน (Accreditation)
ดาวน์โหลด 

        
6.มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง
ดาวน์โหลด 

         7.เส้นทาง ผลผลิตข้าวโพดสู่ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ดาวน์โหลด

        
8.สรุปความรู้จากการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด