ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

              ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [ รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.