การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารพิษตกค้าง (The Codex Committee on Pesticide Residues; CCPR) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2561 ณ เมืองไหโข่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

                นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารพิษตกค้าง (The Codex Committee on Pesticide Residues; CCPR) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2561 ณ เมืองไหโข่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน