รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ 
           - 
รายละเอียดเพิ่มเติม
                 -   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                 -   กำหนดวัน เวลา สถานที่สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ