มกอช.นำขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ชายแดน

                29 มีนาคม 2561 : นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ มกอช. และอนุกรรมการผู้แทนภาคราชการ ภาคเกษตรกร ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จากจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

               การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ คือ การรวบรวมข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของภาคใต้ชายแดนและ   จัดส่งเข้าฐานข้อมูล Organic Agri Map และการติดตามการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีสินค้าหลากหลาย เช่น มังคุด ทุเรียน ปลานิลน้ำไหล ปลาพวงชมพูหรือปลากือเลาะซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดยะลา สำหรับโครงการที่น่าสนใจ เช่น ความร่วมมือกับ DTAC ส่งเสริมการทำ
เกษตรดิจิทอล ผ่านการเล่าเรื่องราวด้วย QR Code