มกอช. ปล่อยขบวนรถ “Q4U Delivery” บริการส่งสินค้าเกษตรมาตรฐาน Q สู่ผู้บริโภค

                โครงการ SSL รุ่นที่ 2 ผุด“โครงการส่งเสริมช่องทางการขยายตลาดผักปลอดภัย” นำเทคโนโลยีต่อยอด ร้านค้าสวัสดิการ Q4U รุกประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรมาตรฐาน Q ผ่าน 3 กิจกรรม คือ Q4U Catalogs Q4U Delivery และ Q4U Member
               
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมช่องทางการขยายตลาดผักปลอดภัย” ซึ่งโครงการฝึกอบรมผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader: SSL) รุ่นที่ 2 พร้อมปล่อยขบวนรถ Q4U Delivery โดยมีนายอรรถพงษ์ นิติธรรมพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ มกอช. ในฐานะประธานโครงการ SSL รุ่นที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
                นางสาว
เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดสร้าง Smart Office ทาง มกอช. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader: SSL) ขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐาน Q โดยโครงการ SSL รุ่นที่ 1 ได้สร้างผลงาน คือ ร้านค้าสวัสดิการ Q4U ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน Q เพื่อกระจายไปสู่ผู้บริโภค และในปีนี้ โครงการ SSL รุ่นที่ 2 ได้ต่อยอดการประชาสัมพันธ์ร้านค้าสวัสดิการ Q4U โดยการจัด “โครงการส่งเสริมช่องทางการขยายตลาดผักปลอดภัย” ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรม Q4U Catalogs เพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และการพัฒนาส่งเสริมการขาย โดยเพิ่มช่องทางในการรับรู้ผ่าน Application Facebook 2.กิจกรรม Q4U Delivery การบริการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าที่อยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รวดเร็วขึ้น และ3.กิจกรรม Q4U Member เป็นการจัดระบบสมาชิกของร้าน โดยมีการสะสมคะแนนจากยอดซื้อสินค้า เพื่อสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
               
“ร้านค้าสวัสดิการ
Q4U
แห่งนี้ ไม่ได้หวังผลกำไร แต่ต้องการให้เป็นต้นแบบว่า ร้านค้าไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่โต มีเพียงมุมเล็กๆ เพื่อนำเสนอสินค้า และนำระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ เป็นโมเดลให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้เห็นการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล” เลขาธิการ มกอช. กล่าว
               
ด้าน นายอรรถพงษ์ นิติธรรมพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ มกอช. ในฐานะประธานโครงการ
SSL รุ่นที่ 2 กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคเกิดกระแสนิยมในการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัย อาหารปลอดภัย ส่งผลถึงความต้องในสินค้าที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และผ่านการรับรองมาตรฐาน Q มากยิ่งขึ้น ประกอบกับในปัจจุบัน เกษรกตรร่ายย่อย และเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และผ่านการรับรองมาตรฐาน Q จึงเห็นควรที่จะมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์และส่งเสริม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในร้าน “Q4U
ปลูกด้วยรัก คัดด้วยใจ ห่วงใยคุณภาพ” เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตร และสร้างความยั่งยืนในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร รวมทั้งให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกในการซื้อสินค้า

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(28/03/2561)