ข่าวปรับแผนการปรับแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ให้ตรงตามเป้า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ณ โรงแรม ภัทราวานารีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

                นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงบประมาณ มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการดำเนินการใช้จ่ายภาครัฐที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88 ซึ่งส่วนราชการแต่ละหน่วยมีการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งควรทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่ายประจํากรณีค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดประชุมและการสัมมนาคนเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ ดังนั้น มกอช. จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปรับแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของสำนักงบประมาณ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล

                ด้านนายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ โรงแรม ภัทราวานา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรมประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการทํางาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน ด้วย สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินงานในอนาคตได้ ซึ่งจะมีจุดหมายที่ชัดเจนสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้แนวทางการปรับแผนการดำเนินงาน ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม ต้องมีความทันสมัยชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานภายใน มกอช. เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองส่งเสริมมาตรฐาน (มกอช.)
(28/03/2561)