การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน

                 27 มีนาคม 2561 : นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์อาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน ได้รับข้อมูลที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น ตลอดจนแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานระบบแจ้งเตือนในอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Wedding Lounge ชั้น 10 โรงแรม Berkeley-Pratunam