ติดตามนายกรัฐมนตรี งานเกษตรอินทรีย์หนองบัวลำภู

               นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมติดตามคณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในงานเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู โดยพบปะเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์ โพธิ์ศรีสำราญ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ให้แก่ผู้แทนประชาชน พร้อมทั้งเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ การเกษตรอินทรีย์ การใช้พลังงานทดแทน และผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ด้วย