[7 มี.ค. 61] ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สด

               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สด [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. [7 มี.ค. 61]