การประชุมคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร (Codex Committee on Contaminants in Foods) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ เมือง Utrecht ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

                นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หัวหน้าทีมผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร (Codex Committee on Contaminants in Foods) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ เมือง Utrecht ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์