ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

                รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักการปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร (รายชื่อผู้เข้าอบรม)

  
                เอกสารดาวน์โหลด
                          - กำหนดการ
                          - แผนที่โรงแรมฯ