รับสมัครผู้ตรวจประเมิน/ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507 - 2559) ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561 (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น

            รับสมัครผู้ตรวจประเมิน/ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ. 2507 - 2559) ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561 (รวมวันเข้าพัก) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ้นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
           เอกสารดาวน์โหลด

                - กำหนดการ ดาวน์โหลด ]
                - แบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมดาวน์โหลด