[6 มี.ค. 61] (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                (ร่าง) ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 14 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                เอกสารเพิ่มเติม
                - ประกาศราคากลาง [
ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) ประกาศประกวดราคา [ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) เอกสารประกวดราคา[ ดาวน์โหลด ]
                - (ร่าง) TOR [ ดาวน์โหลด ]
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม มกอช. [6 มี.ค. 61]