เอกสารประกอบการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Eu Novel Food Regulation Case of Insects (Crickets) จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ สำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

                เอกสารประกอบการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Eu Novel Food Regulation Case of Insects (Crickets) จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ สำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

                         - เอกสารแนบ 1
                         - เอกสารแนบ 2
                         - เอกสารแนบ 3
                         - เอกสารแนบ 4 
                         - เอกสารแนบ 5