โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ”

               25/2/61 : นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการ มกอช. เป็นประธานเปิด โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 กลุ่มที่ 1 ณ อาคาร 511 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยที่ผ่านโครงการที่เข้าร่วม ทั้งหมด 102 คนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 42 คน และกลุ่มที่ 2 จำนวน 60 คน เดินทางทัศนศึกษาการเรียนรู้กระบวนการตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืช ประมง และปศุสัตว์) ซึ่งนักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ในระดับต้นน้ำ(ฟาร์ม) กลางน้ำ(รวบรวมคัดผลผลิต) และปลายน้ำ(แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ) จึงสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปต่อยอดเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งกลุ่มที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 และกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี และนครราชสีมา