มกอช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูข้าวสาร Q ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ

               23 ก.พ 61 : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำโดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการ มกอช. พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าว Q ครบวงจร ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

               โครงการดังกล่าว มกอช.มุ่งพัฒนายกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานครบวงจร ต้้งแต่แหล่งปลูกข้าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โรงสีข้าวได้รับมาตรฐาน GMP และผลิตข้าวสารต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย ซึ่ง มกอช.มีเป้าหมายเชื่อมโยงนาข้าวแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมให้จัดทำระบบตามสอบย้อนกลับด้วย QR Trace ตลอดจนสร้างเครือข่ายตลาดกับโมเดิร์นเทรด และการจำหน่ายทางเว็บไซต์ dgtfarm ต่อไป