รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 อัตรา

                สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีความประสงค์จัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ กลุ่มมาตรฐานพืชและผลิตภัณฑ์ สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
ที่มา : สำนักกำหนดมาตรฐาน มกอช.