มกอช.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ การผลิตเชื้อเห็ด

               16 ก.พ.61 : นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ มกอช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมทัศนศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตเขื้อเห็ดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมมาตรฐาน และกองควบคุมมาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร และฟาร์มนายเสถียร ไชยสมนึก จ.ลำปาง  สถานประกอบการผลิตเชื้อเห็ดต้นแบบ และได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) โดย กรมวิชาการเกษตร

               กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ผลิตเชื้อเห็ดเข้าร่วม จำนวน 30 คน  ซึ่งได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการการผลิตเชื้อเห็ดตามมาตรฐานฯ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการบันทึก การตรวจรับรอง การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พร้อมเปิดให้ยื่นคำขอในครั้งนี้ด้วย

               ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) เป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นต้นไป