มกอช.พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตาม มกษ.9035 เป็นแห่งแรก พร้อมขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP

               15 ก.พ.61 : นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เป็นประธานมอบป้ายโครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตาม มกษ.9035 ณ สหกรณ์กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก ณ ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ภายใต้นโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560-2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และแปลงเกษตรกรที่ส่งผักมายังโรงคัด
               โครงการดังกล่าว มกอช.ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบการผลิตในโรงคัดบรรจุ/โรงรวบรวมผลผลิตผักและผลไม้สด ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ดังกล่าว ตาม มกษ.9035 เป็นแห่งแรก ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่โรงคัด เกี่ยวกับมาตรฐาน GMP ตาม มกษ.9035 และนำระบบตามสอบย้อนกลับด้วย QR Trace มาใช้ จนปัจจุบันมีความพร้อมที่จะขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และสอดคล้องกับความต้องการในตลาด ซึ่ง มกอช.จะผลักดันให้นำเข้าตลาดออนไลน์ dgtFarm เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายต่อไป