โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
                         - รายละเอียดเพิ่มเติม
                         - กำหนดการสัมมนา